Loading...
 
Share this Job

Regional HRSS Manager

Date: 30-Dec-2021

Location: Papendrecht, NL

Company: GKN Aerospace Careers

De functie

De HR Manager SSC speelt de sleutelrol in het professionaliseren en optimaliseren van de HR processen en HR dienstverlening. De HR manager SSC geeft leiding aan de HR SSC medewerkers en coördineert dagelijkse werkzaamheden binnen het Shared Service Centre.  Is verantwoordelijk voor het aansturen van het HR SSC waar alle HR gerelateerde onderwerpen, met name op het gebied van de administratieve verwerking van HR processen en systemen, learning and development processen en recruitment support aan medewerkers, managers en HR collega’s wordt geleverd.
De geleverde HR support richt zich op de Nederlandse sites alsmede voor de Global Functions waarbij binnen de internationale context ook vraagstukken voor niet-Nederlandse medewerkers en managers verwerkt worden.

De werkzaamheden


•    Het coördineren van de dienstverlening op individueel niveau conform HR processen volgens vastgestelde procedures en werkinstructies, inclusief zowel advies aan managers en medewerkers als (complexe) administratieve taken.
•    Het coördineren van uitvoering geven aan het HRM beleid van de toegewezen afdelingen, conform de beleidskaders.
•    Het coachen en begeleiden van de HR Shared Service Centre medewerkers.
•    Het zorgdragen voor de juiste kwalitatieve en kwantitatieve bemensing op individueel niveau binnen het HR Shares Service Centre, in tijdelijke of vaste dienst binnen budget. 
•    Het zorgdragen voor een adequate uitvoering van het personeelsbeheer c.q. administratie, evenals het toezien op de juiste uitvoering van regelgeving t.a.v.  arbeidsvoorwaarden en dergelijke.
•    Het zorgdragen voor een adequate uitvoering van het recruitmentproces met betrekking tot de administratieve verwerking van gegevens, het inplannen van sollicitatiegesprekken, het opvragen van gegevens en het ondersteuning bieden aan recruiters met betrekking tot arbeidsmarktcommunicatie en wervings acties, -evenementen.
•    Het zorgdragen voor een adequate uitvoering van de administratieve verwerking van trainingsvraagstukken, certificaten, diploma’s, de organisatie van trainingen, boeken van lokalen, en trainers.
•    Het deelnemen aan het Wilbur Change Partner netwerk en is linking pin naar de operatie m.b.t. opleiden van key users in Wilbur.
•    Organiseert key user meetings waarbij kennis en updates over Wilbur gedeeld worden.
•    Het zorgdragen/indienen van Request for Changes in het global change proces m.b.t. Wilbur.
•    Het zorgdragen voor (vertaling van) communicatie welke voortkomt uit Wilbur change network 
•    Het op aanvraag deelnemen aan overleg en het inbrengen van expertise op het gebied van HRM aan managers van de toegewezen afdelingen en in werkgroepen.
•    Het onderhouden van contacten met vertegenwoordigers van overheidsinstanties, opleidingsinstituten en uitzendbureaus.

•    Het coördineren van administratieve verwerking van processen die betrekking hebben op expatriates en het toezien op het verzorgen van benodigde documentatie en regelingen hieromtrent.
•    Het zorgdragen voor administratieve ondersteuning bij ontslagzaken d.m.v. dossier- en casusvorming.
•    Het zorgdragen voor correcte opvolging van vragen van medewerkers en managers over HR processen en systemen.
•    Het leiding geven aan de HR support officers, recruitment officer, Learning and Development officers
•    Het eerste aanspreekpunt voor HR managers met betrekking tot support gerelateerde vraagstukken.

Wat breng jij mee om succesvol te zijn?

Kennis van:
•    Arbeidswetgeving en van de voor de onderneming geldende CAO en de daaruit voortvloeiende arbeidsvoorwaarden, alsmede de interne regelingen.
•    Sociale wetgeving, alsmede de sociale en sociaaleconomische instanties, organisaties en instellingen.
•    Gangbare systemen en technieken ten aanzien van functiewaardering, selectie, beoordeling, loopbaanbegeleiding, ploegendiensten en dergelijke. 
•    Geautomatiseerde administratieve gegevensverwerking.
•    Organisatie van de onderneming en interne verhoudingen.
•    Grondbeginselen van personeelsbeleid en principes van het leidinggeven.
•    Verschillende culturen van de werknemers.
•    Engelse taal in woord en geschrift.

Handvaardigheid
Is vereist voor:
•    het opvragen en verwerken van informatie met behulp van een toetsenbord van een PC.

Samengesteldheid/Bevoegdheden
Werkt binnen het kader van het personeelsreglement, de arbeidswetgeving, CAO, bedrijfsregels en richtlijnen van Director Reward. Bepaalt de volgorde van de werkzaamheden en wanneer anderen moeten worden ingelicht of geraadpleegd. Overlegt met Director Reward over:
•    escalaties, afwijkingen van het kader op het vlak van arbeidsvoorwaarden, interne regelingen, arbeidsomstandigheden, veiligheid, organisatie, samenwerking en doet voorstellen tot mogelijke oplossingen daarvan.
•    organisatorische aangelegenheden betreffende de eigen afdeling.


Is verantwoordelijk voor:
•    het gevraagd (en ongevraagd) adviseren en ondersteunen van managers en medewerkers met betrekking tot geldende (interne) richtlijnen, procedures, CAO, e.d. 
•    het naleven van procedures, bedrijfsregels en veiligheid-, kwaliteits-, milieu-, security- & export compliance voorschriften voor zover het voor de functie van toepassing is. 
•    Het signaleren van bottlenecks in de communicatie en het aangeven van oplossingen c.q. oplossingsrichtingen.
•    Het uitrollen van (globale) projecten en systemen die van toepassing zijn op het HR SSC
•    Het leiding geven aan de HR Support officers, Recruitment oficer en Learning and Development officers
•    Is het eerste escalatieniveau bij geschillen

Communicatie
HR SSC rapporteert aan de Director Reward.
Er zijn contacten met:
•    Managers en medewerkers zowel schriftelijk als mondeling, over alle zaken betreffende de ontwikkeling en de uitvoering van het HR-beleid.
•    Overheidsinstanties en externe organisaties
•    Collega HR Managers en HR-collega’s over aanpak en uitvoeren HR-beleid.
•    Overleg en afstemming met de stakeholders van HR-projecten.
•    Met HR Business Partners en CoE medewerkers en managers t.b.v. het uitvoeren van HR Projecten.
•    Teamleden over voortgang en capaciteit.

Uitdrukkingsvaardigheid in vreemde talen
De Engelse taal is vereist bij het zelfstandig voeren van correspondentie, gesprekken en onderhandelingen in de Engelse taal.

Leidinggeven
•    Geeft leiding aan de HR Support officers, Recruitment officer, Learning and Development officers


Job Segment: Regional Manager, Manager, Network, Management, Technology